عضو هیئت نمایندگان اتاق اصفهان مطرح کرد؛ نقش موثر سککوک در بهبود فضای کسب و کار

1398 آذر 04 دوشنبه

عضو هیئت نمایندگان اتاق اصفهان با اشاره به نقش موثر سککوک در بهبود فضای کسب و کار از کمک ویژه این سامانه به تامین مالی بنگاه‌های تولیدی خبر داد.