حمایت جدیداز صنایع کوچک کلیدخورد

1397 خرداد 08 سه شنبه

حمایت جدیداز صنایع کوچک کلیدخورد

همزمان با ورود ابزارهای نوین تامین مالی به عرصه اقتصاد کشور،فرصتی جدید برای افزایش توان مالی وخرید صنایع کوچک فراهم آمده است. به گزارش خبرنگار ما،فضای مجازی واپلیکیشن هایش این بار به کمک صنایع کوچک آمده تا توان مالی آنها را در شرایطی که ظرفیت سیستم بانکی وبورس اشغال است،افزایش دهد. دراین راستااپلیکیشن سککوک (سامانه کشوری کسب وکار)به عنوان نخستین اپ تامین مالی واعتباری درکشورکه در قالب ابزارهای smeتعریف می شود،درادامه نقش آفرینی خوددر اقتصاد کشور،تفاهم نامه ای راباصندوق حمایت از سرمایه گذاری صنایع کوچک منعقد کرده که درچارچوب آن بنگاه های کوچک می توانند بااستفاده از این بستر مجازی جدید ونوین،توان خرید خود از طریق صدور ضمانتنامه های خرد راافزایش دهند. دراین راستا،فرآیند صدور ضمانتنامه تامین کالا جهت خریدمواد اولیه مورد نیاز بنگاه های کوچک تسهیل خواهدشدوسقف ضمانتنامه ها نیز افزایش می یابد. براساس تفاهم نامه یادشده،بنگاههای کوچک متقاضی این تسهیلات می باید پس از عضویت در سامانه سککوک ،تقاضای بهره مندی از این تسهیلات را ارایه نمایند.

منبع : سککوک